مخاطب این کلیپ در درجه اول مبلّغین طرح معراج هستند که هم امید و انگیزه برای تبلیغ در مدارس در آنها تقویت شود و هم شرایط لازم برای یک تبلیغ موثر را بخاطر داشته باشند.

تذکر: سخنرانی حجج‌اسلام برادران و حاج‌علی‌اکبری در جمع مبلّغین طرح معراج اهواز انجام شده است.