یکی از برنامه های مهم ستاد طرح معراج، برگزاری همایش های آموزشی تربیت فرزند برای والدین دانش آموزان می باشد. این کلیپ گوشه هایی از این همایش ها را نشان می دهد.