بخشی از بیانات رهبر انقلاب در جمع طلاب و روحانیون

توصیه به شناخت موقعیت کنونی