آیت الله موسوی جزایری در جمع مسئولین ستاد طرح معراج از خاطرات فعالیت های فرهنگی قبل از انقلاب در مسجد و جذب جوانان و مشکلات و ... می گوید.