هدف از این زحمت هایی که در حوزه کشیده می شود چیست؟