بعضی‌ها شاید هستند که نمیدانندچه دارد میگذرد در میان فضای ذهنی برخی از جوانها و جامعه. توجّه ندارند!!
امروز مراکزی وجود دارد - در داخل و خارج - که اساساً همتشان این است که ذهن جوانها را با مشکلات، با شکوک، با تردیدها ،با حرفهای کم‌محتوا اما خوش‌ظاهر، از مبانی اسلام و مفاهیم الهی دور کنند.
نمیتواند حوزه این چیزهایی که میتواند بحران فکری برای نسل جوان به وجود آورد را، ندیده بگیرد.
** بیانات رهبرانقلاب در جمع اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه 1379/07/14