در همین زمینه ببینید:

نمودار مدارس تحت پوشش در سال 94