در سال 1394 جمعاً 106 جلسه آموزش والدین برگزار گردید و طبق برنامه تا انتهای سال تحصیلی این عدد به 130 جلسه افزایش میابد.

در ادامه نمودار آمار این جلسات را به تفکیک مقطع و نواحی آموزش و پرورش مشاهده می‌نمایید: