روند فعالیت هفت‌ساله طرح معراج را در این نمودارها ملاحظه می‌نمایید:

  st95 mad st95 mobst95 jal