گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره خصوصیات خروجی مطلوب آموزش و پرورش

گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت پرورش و نگاه تربیتی

گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره وظایف حوزه علمیه و روحانیت